Utvärdera modellresultat för sötvatten

Modellutvärdering

Utvärderingsperiod:
HYPE modelluppsättning:

I kartan visas mätstationer där modellen utvärderas mot mätdata. Punktens färg anger överensstämmelsen mellan modell och mätdata, medan punktens storlek visar ytan för avrinningsområdet (uppströms mätstationen). Överensstämmelsen presenteras dels som skillnaden i medelvärde mellan modell och mätningar (för kväve och fosfor avses det flödesviktade medelvärdet), och dels träffsäkerheten i tiden (NSE för vattenföring och korrelation för ämnena). Genom att man klickar på en cirkel i kartan, eller en punkt i scatter-plotten, kommer man till en detaljerad utvärdering för den valda punkten. Utvärderingen innehåller uppritningar av tidsserier och ytterligare numeriska anpassningsmått.

Vattenföringsdata kommer från SMHI medan kemiska mätdata har samlats in inom ramen för samordnad svensk miljöövervakning och är hämtad från datavärdskapet för sjöar och vattendrag vid SLU


Kommentarer angående MLQ och MHQ

Begreppen MLQ (medellågvattenföring) och MHQ (medelhögvattenföring) har använts under lång tid vid SMHI. De är medelvärdena för vattenföringen de lägsta respektive högsta dygnen varje år. Som utvärderingsmått för lågvatten har den genomsnittliga avvikelsen mellan modellerade och uppmätta flöden, som används här, vissa nackdelar. Även små skillnader i absoluta tal kan leda till mycket stora procentuella avvikelser, eftersom flödena är så låga. Speciellt höga avvikelser på dygnsskala får man i de reglerade vattendragen, eftersom korttidsreglering inte beskrivs i S-HYPE. Det finns andra sätt att beskriva lågvatten än MLQ. För till exempel veckovärden är avvikelserna betydligt mindre. Den utvärdering som visas här baseras på rena modelldata. För de flesta tillämpningar rekommenderas att man använder stationskorrigerade värden. För dessa är avvikelserna betydligt mindre. Det bör även påpekas att låga och höga mätvärden är mer osäkra än mätvärdena vid mer normala nivåer. I utvecklingen av S-HYPE strävar vi efter att succesivt förbättra både högvatten (för bl.a. högflödesvarningar) och lågvatten (för bl.a. vattentillgång och vattenkvalitet).

Visa mer Visa mindre

Fördelning av anpassningsmåttet i urvalet av stationer

Medelvärden för urvalet av stationer enligt modell resp. mätdata

Detaljerad utvärdering

Tabellen visar medelvärden för vattenföring och flödesviktade koncentrationer av totalkväve respektive totalfosfor, se information om modellutvärderingsmetod. Vattenflödena i S-HYPE är i huvudsak kalibrerade för 1999-2008, medan vattenkvaliteten är inställd för perioden 2008-2017. Över tiden sker det förändringar i t.ex. belastning av kväve och fosfor, mätmetoder, markanvändning och vattenhushållning. Detta gör att man inte kan direkt kan tolka anpassningen utanför kalibreringsperioden som ett mått på hur bra modellen fungerar i en oberoende period (se vidare Grimvall et al. 2014). I diagrammen nedan visas tidsserier från både modell och mätdata för vattenföring, totalkväve och totalfosfor.

Referens:

Grimvall, A., von Brömssen, C. & Lindström, G. (2014) Using process-based models to filter out natural variability in observed concentrations of nitrogen and phosphorus in river water. Environmental Monitoring and Assessment, 186:5135-5152. doi: 10.1007/s10661-014-3765-y

Vattenföringsdata kommer från SMHI medan kemiska mätdata har samlats in inom ramen för samordnad svensk miljöövervakning och är hämtad från datavärdskapet för sjöar och vattendrag vid SLU