Utvärdera modellresultat för sötvatten

tillbakapil
Detaljerad utvärdering

-

Tabellen visar medelvärden för vattenföring och flödesviktade koncentrationer av totalkväve respektive totalfosfor, se information om modellutvärderingsmetod. S-HYPE har i huvudsak kalibrerats för de senaste tillgängliga tio åren. Över tiden sker det förändringar i t.ex. belastning av kväve och fosfor, mätmetoder, markanvändning och vattenhushållning. Detta gör att man inte kan direkt kan tolka anpassningen utanför kalibreringsperioden som ett mått på hur bra modellen fungerar i en oberoende period (se vidare Grimvall et al. 2014). I diagrammen nedan visas tidsserier från både modell och mätdata för vattenföring, totalkväve och totalfosfor.

Referens:

Grimvall, A., von Brömssen, C. & Lindström, G. (2014) Using process-based models to filter out natural variability in observed concentrations of nitrogen and phosphorus in river water. Environmental Monitoring and Assessment, 186:5135-5152. doi: 10.1007/s10661-014-3765-y

-

-

-

Vattenföringsdata kommer från SMHI medan kemiska mätdata har samlats in inom ramen för samordnad svensk miljöövervakning och är hämtad från datavärdskapet för sjöar och vattendrag vid SLU