Mätningar

SMHI:s hydrologiska nät

Data från SMHI:s hydrologiska grundnät som presenteras i VattenWebb är kontrollerade äldre data och okontrollerade nyare data. Data som har sämre kvalitet visas inte. OBSERVERA att data kan komma att ändras! Vid inspektion och kontrollmätning på mätplatserna kan felaktigheter uppmärksammas som medför att data måste korrigeras bakåt i tiden. Detta gäller både kontrollerad och okontrollerad data.

SMHI:s hydrologiska grundnät består av cirka 330 stationer. Omkring 200 av stationerna ägs och drivs av SMHI, varav ett fåtal i samarbete med kommuner, länsstyrelse och vattenvårdsförbund. Resten ägs och drivs av vattenkraftindustrin.

Vattenföring är den volym vatten som rinner fram per tidsenhet i ett vattendrag. Enhet för vattenföringsvärdena är m3/s. Vattenföringen beräknas oftast via ett samband som upprättas mellan vattenstånd och vattenföring.

Vattenståndsdata finns än så länge för de sex stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Siljan och Storsjön) och för vissa temporära stationer. Enhet för vattenståndsvärdena är centimeter.

Stationer med ett 4-siffrigt nummer är en fysisk mätplats.

Stationer med nummer 20000-29999 är beräknade från flera stationer.

Stationer med nummer 90001-90999 är temporära stationer där data samlas in under en kortare tidsperiod. För vissa stationer samlas data in i realtid. Dessa data kontrolleras ej och kan periodvis vara felaktiga p.g.a. dämning från is, vegetation, nedströms vatten etc.

Informationen omfattas av följande licensavtal samt Referenser