Modelldata hela Sverige

Vattenwebb Arkiv

Här kan du ladda ner information om alla delavrinningsområden som Sverige är indelat i enligt S-Hype. Informationen kan kombineras med kartskikt med delavrinningsområden som SMHI tillhandahåller här.

Indata

Markanvändning

Markanvändningen för varje delavrinningsområde är indelad i kategorier som till exempel jordbruksmark och skogsmark. I filen finns fördelningen mellan kategorierna i varje område.

Informationen omfattas av följande licensavtal.

Jordarter

För varje delavrinningsområde finns information om vilken andel av arean som består av respektive jordartskategori.

Informationen omfattas av följande licensavtal.

Belastning

För varje delavrinningsområde finns information om kväve- och fosforbelastning från reningsverk, industrier och enskilda avlopp vilket används som indata till modellberäkningarna.

Informationen omfattas av följande licensavtal.Resultat

Total belastning

Källfördelning av genomsnittlig belastning av kväve och fosfor från olika punktkällor och diffusa källor.

Brutto för delavrinningsområdet

Netto till havet för delavrinningsområdet

Totalt brutto för hela avrinningsområdet

Totalt netto för hela avrinningsområdet

Informationen omfattas av följande licensavtal.

Bakgrundsbelastning

Källfördelad genomsnittlig bakgrundsbelastning av kväve och fosfor från olika punktkällor och diffusa källor.

Brutto för delavrinningsområdet

Netto till havet för delavrinningsområdet

Totalt brutto för hela avrinningsområdet

Totalt netto för hela avrinningsområdet

Informationen omfattas av följande licensavtal.

Flödesinformation

Flödesinformation i utloppet av varje delavrinningsområde. Även information om regleringsgrad och vattenanvändning finns med i filerna.

Informationen omfattas av följande licensavtal.

Sjöinformation

Information om sjöar med utlopp som sammanfaller med delavrinningsområden.

Informationen omfattas av följande licensavtal

Vattenbalans

Vattenbalans i form av nederbörd, evapotranspiration och avrinning. Informationen finns både för varje delavrinningsområde och för hela avrinningsområdet uppströms respektive delavrinningsområde.

Informationen omfattas av följande licensavtal.

Retention

Retention av kväve och fosfor inom respektive delavrinningsområde och från respektive delavrinningsområde till havet.

Retention i ytvattnet inom området

Retention till havet

Informationen omfattas av följande licensavtal.

Belastning till havet

Alla områden med utlopp till havet, kväve och fosfor.

Informationen omfattas av följande licensavtal.

Statusklassning 2010-2021

Statusklassning av områden utifrån parametrarna flödets förändringstakt och volymsavvikelse baserat på både dygns- och timdata.

Statusklassning av sjöar utifrån parametrarna vattenståndsvariation, vattenståndets förändringstakt och vattenståndsavvikelse baserat på dygnsdata.

Informationen omfattas av följande licensavtal.

SMHI garanterar inte riktigheten i de uppgifter som tillhandahållna data representerar eller att de kan användas för det ändamål användaren avser. Underlaget ska betraktas som vägledande för samhällets allmänna behov, framtaget med den bakgrundsinformation och metod som varit tillgänglig vid beräkningstillfället. För mer information: Om data i Vattenwebb.