Modelldata hela Sverige

Här kan du ladda ner information om alla delavrinningsområden som Sverige är indelat i enligt S-Hype 2012. Informationen kan kombineras med kartskikt med delavrinningsområden (version 2012_2) som SMHI tillhandahåller här.

Indata

Markanvändning

Markanvändningen för varje delavrinningsområde är indelad i kategorier som till exempel jordbruksmark och skogsmark. I filen finns fördelningen mellan kategorierna i varje område.

Informationen omfattas av följande licensavtal samt Referenser

Jordarter

För varje delavrinningsområde finns information om vilken andel av arean som består av respektive jordartskategori.

Informationen omfattas av följande licensavtal samt Referenser

Belastning

För varje delavrinningsområde finns information om kväve- och fosforbelastning från reningsverk, industrier och enskilda avlopp vilket används som indata till modellberäkningarna.

Informationen omfattas av följande licensavtal samt ReferenserResultat

Total belastning 2004-2015

Källfördelning av genomsnittlig belastning av kväve och fosfor från olika punktkällor och diffusa källor.

Brutto för delavrinningsområdet (GTW)

Netto till havet för delavrinningsområdet (NWP)

Totalt brutto för hela avrinningsområdet (TGW)

Totalt netto för hela avrinningsområdet (TNW)

Informationen omfattas av följande licensavtal samt Referenser

Bakgrundsbelastning 2004-2015

Källfördelad genomsnittlig bakgrundsbelastning av kväve och fosfor från olika punktkällor och diffusa källor.

Brutto för delavrinningsområdet (GTW)

Netto till havet för delavrinningsområdet (NWP)

Totalt brutto för hela avrinningsområdet (TGW)

Totalt netto för hela avrinningsområdet (TNW)

Informationen omfattas av följande licensavtal samt Referenser

Flödesinformation

Flödesinformation i utloppet av varje delavrinningsområde. Även information om regleringsgrad finns med i filerna.

Informationen omfattas av följande licensavtal samt Referenser

Sjöinformation

Information om sjöar med utlopp som sammanfaller med delavrinningsområden.

Informationen omfattas av följande licensavtal samt Referenser

Vattenbalans

Vattenbalans i form av nederbörd, evapotranspiration och avrinning. Informationen finns både för varje delavrinningsområde och för hela avrinningsområdet uppströms respektive delavrinningsområde.

Informationen omfattas av följande licensavtal samt Referenser

Retention 2004-2015

Retention av kväve och fosfor inom respektive delavrinningsområde och från respektive delavrinningsområde till havet.

Retention i ytvattnet inom området

Retention till havet

Informationen omfattas av följande licensavtal samt Referenser

SMHI garanterar inte riktigheten i de uppgifter som tillhandahållna data representerar eller att de kan användas för det ändamål användaren avser. Underlaget ska betraktas som vägledande för samhällets allmänna behov, framtaget med den bakgrundsinformation och metod som varit tillgänglig vid beräkningstillfället, se Referenser.