Fysiska karaktäriseringsdata

Fysiska karaktäriseringsdata för testområde Emån[1]

Här visas ett antal kartlager som beskriver den fysiska miljön längs vattendrag och sjöar. Kartlagren har skapats genom analyser av detaljerad kartinformation (Lantmäteriets God Hydrografi datamängd) och höjddata (Nationell Höjdmodell v2) och är ett samarbete mellan flera myndigheter. Denna visningstjänst innehåller i dagsläget endast kartskikt för Emåns avrinningsområde, men på sikt kommer underlag för hela Sverige att visas. Fysisk karaktäriseringsdatabas innehåller allt ytvatten och inte bara vattenförekomster.

Du väljer vilket/vilka kartlager som ska visas genom att klicka på ”Välj kartlager” ovanför kartan. När du sedan klickar på kartlagerobjekt i kartan visas dess attribut i en lista till höger om kartan.

Syftet med visningstjänsten är dels att visa upp underlaget, dels att samla in synpunkter på underlaget och i vilken form det bör tillgängliggöras. Datamängden för Emån baseras på SWEREF 99 TM och RH2000. GIS-användare kan välja att se kartlagren i WMS-format[2]. Medlemmar av geodatasamverkan kan kontakta SMHI för att få tillgång till geodatabasen i sin helhet. Lämna gärna synpunkter på underlag och tillgänglighet genom att kontakta SMHI.

[1] Beskrivning av Fysiska karaktäriseringsdatabasen (Länsstyrelsens geodatakatalog)
[2] Åtkomst av tjänst