Avrinningskartor

Det samlade vattenflödet från ett område i naturen kallas avrinning. Den specifika avrinningen, d.v.s. avrinningen per ytenhet, är ett mått på den långsiktiga vattentillgången i området, och uttrycks ofta i mm. SMHI tar varje år fram avrinningskartor för att ge en generell överblick av hur vattentillgången varierat under det gångna året och även per säsong. Säsongerna delas in enligt: vår (mars, april, maj), sommar (juni, juli augusti), höst (september, oktober, november) och vinter (december, januari, februari).

Underlaget till dessa avrinningskartor framtaget med hjälp av den hydrologiska modellen S-HYPE där Sverige är indelat i knappt 38000 delavrinningsområden. Modellen är kalibrerad för att ge en generell bild över avrinningen från Sverige. Indata till modellen kommer från en nederbörds- och temperaturdatabas, där nederbörd och temperatur har beräknats för ett gridnät som täcker hela Sverige. Varje gridruta är 4*4 km2 stor.

Notera att legenden för årskartan inte är densamma som för säsongskartorna.

Visa små kartor

Upptäck

Mer om hydrologi

Hydrologi är läran om vattnet på jordens landområden - dess förekomst, fördelning, egenskaper och inte minst kretslopp.

Kunskap om hydrologi på SMHI

Avrinning

När regn faller eller när snö smälter kommer vatten ned till marken. Det vatten som inte avdunstar rinner vidare nedåt i marken och i landskapet. Detta kallas avrinning.

Kunskap om avrinning på SMHI