Till alla tillgängliga versioner

Vattenwebb Arkivversion: V-2019-04-23

HYPE Modelsetup version:s-hype2016_version_2_0_0
HYPE version:HYPE_version_5_4_1
Kustzon version:1.0.6
Simulation start time:1976-01-01
Kustzon simulation start time:1997-01-01
SVAR version:SVAR_2016_3

Vilka områden som finns på land framgår av shapefilen avrinningsomraden_aro_y_2016_3.zip. Där framgår även respektive områdes avrinningsområdesidentitet (AROID).

Vilka områden som finns i havet framgår av shapefilen kustzon.zip. Där framgår även respektive områdes identitet för havsbassängyta (EU_CD).

Nedladdning modelldata per område

Område: Ladda ner

Det finns inget område med det angivna värdet som AROID, SUBID eller EU_CD

För områden på land går det att antingen ange områdets AROID eller SUBID. För områden i havet ska områdets EU_CD anges.

Nedladdning modelldata för hela Sverige

Markanvändning

Markanvändningen för varje delavrinningsområde är indelad i kategorier som till exempel jordbruksmark och skogsmark. I filen finns fördelningen mellan kategorierna i varje område.

Ladda ner markanvändning

Jordarter

För varje delavrinningsområde finns information om vilken andel av arean som består av respektive jordartskategori.

Ladda ner jordarter

Belastning

För varje delavrinningsområde finns information om kväve- och fosforbelastning från reningsverk, industrier och enskilda avlopp vilket används som indata till modellberäkningarna.

Ladda ner belastning

Total belastning 2005-2016

Källfördelning av genomsnittlig belastning av kväve och fosfor från olika punktkällor och diffusa källor.

Ladda ner brutto för delavrinningsområdet (GTW)

Ladda ner netto till havet för delavrinningsområdet (NWP)

Ladda ner totalt brutto för hela avrinningsområdet (TGW)

Ladda ner totalt netto för hela avrinningsområdet (TNW)

Bakgrundsbelastning 2005-2016

Källfördelad genomsnittlig bakgrundsbelastning av kväve och fosfor från olika punktkällor och diffusa källor.

Ladda ner brutto för delavrinningsområdet (GTW)

Ladda ner netto till havet för delavrinningsområdet (NWP)

Ladda ner totalt brutto för hela avrinningsområdet (TGW)

Ladda ner totalt netto för hela avrinningsområdet (TNW)

Flödesinformation 1981-2010

Flödesinformation i utloppet av varje delavrinningsområde. Även information om regleringsgrad och vattenanvändning finns med i filerna.

Ladda ner flödesinformation

Sjöinformation

Information om sjöar med utlopp som sammanfaller med delavrinningsområden.

Ladda ner sjöinformation

Vattenbalans 1981-2010

Vattenbalans i form av nederbörd, evapotranspiration och avrinning. Informationen finns både för varje delavrinningsområde och för hela avrinningsområdet uppströms respektive delavrinningsområde.

Ladda ner vattenbalans

Retention 2005-2016

Retention av kväve och fosfor inom respektive delavrinningsområde och från respektive delavrinningsområde till havet.

Ladda ner retetention i ytvattnet inom området

Ladda ner retention till havet

Belastning till havet 2005-2016

Alla områden med utlopp till havet, kväve och fosfor.

Ladda ner belastning till havet

Statusklassning 2006-2015

Statusklassning av områden utifrån parametrarna flödets förändringstakt och volymsavvikelse baserat på både dygns- och timdata.

Ladda ner statusklassning

Statusklassning av sjöar utifrån parametrarna vattenståndsvariation, vattenståndets förändringstakt och vattenståndsavvikelse baserat på dygnsdata.

Ladda ner statusklassning