Till alla tillgängliga versioner

Vattenwebb Arkivversion: V-2013-08-01

HYPE Modelsetup version:S-HYPE2012_version_1_1_0
HYPE version:HYPE_version_4_3_0
Kustzon version:Kustzonsmodellen_SVAR_2012_2
Simulation start time:1978-01-01
SVAR version:SVAR_2012_2

Vilka områden som finns på land framgår av shapefilen aro_y_2012_2.zip. Där framgår även respektive områdes avrinningsområdesidentitet (AROID).

Vilka områden som finns i havet framgår av shapefilen havsomr_y_2012_2.zip. Där framgår även respektive områdes identitet för havsbassängyta (HID).

Nedladdning modelldata per område

Område: Ladda ner

Det finns inget område med det angivna värdet som AROID, SUBID eller HID

För områden på land går det att antingen ange områdets AROID eller SUBID. För områden i havet ska områdets HID anges.

Nedladdning modelldata för hela Sverige

Markanvändning

Markanvändningen för varje delavrinningsområde är indelad i kategorier som till exempel jordbruksmark och skogsmark. I filen finns fördelningen mellan kategorierna i varje område.

Ladda ner markanvändning

Jordarter

För varje delavrinningsområde finns information om vilken andel av arean som består av respektive jordartskategori.

Ladda ner jordarter

Belastning

För varje delavrinningsområde finns information om kväve- och fosforbelastning från reningsverk, industrier och enskilda avlopp vilket används som indata till modellberäkningarna.

Ladda ner belastning

Total belastning 1999-2011

Källfördelning av genomsnittlig belastning av kväve och fosfor från olika punktkällor och diffusa källor.

Ladda ner brutto för delavrinningsområdet (GTW)

Ladda ner netto till havet för delavrinningsområdet (NWP)

Ladda ner totalt brutto för hela avrinningsområdet (TGW)

Ladda ner totalt netto för hela avrinningsområdet (TNW)

Bakgrundsbelastning 1999-2011

Källfördelad genomsnittlig bakgrundsbelastning av kväve och fosfor från olika punktkällor och diffusa källor.

Ladda ner brutto för delavrinningsområdet (GTW)

Ladda ner netto till havet för delavrinningsområdet (NWP)

Ladda ner totalt brutto för hela avrinningsområdet (TGW)

Ladda ner totalt netto för hela avrinningsområdet (TNW)

Flödesinformation

Flödesinformation i utloppet av varje delavrinningsområde. Även information om regleringsgrad finns med.

Ladda ner flödesinformation

Sjöinformation

Information om sjöar med utlopp som sammanfaller med delavrinningsområden.

Ladda ner sjöinformation

Retention 1999-2011

Retention av kväve och fosfor inom respektive delavrinningsområde och från respektive delavrinningsområde till havet.

Ladda ner retetention i ytvattnet inom området

Ladda ner retention till havet

Statusklassning kustzon

Statusklassning med tillhörande metadata indelat per vattendistrikt förutom Södra Östersjön som är uppdelat per län.

Ladda ner Bottenhavet

Ladda ner Bottenviken

Ladda ner Gotland

Ladda ner Norra Östersjön

Ladda ner Skåne-Blekinge

Ladda ner Småland

Ladda ner Västkusten

Ladda ner Östergötland